Změny výchovného vyšly ve sbírce zákonů: Rady a finální přehled, kteří důchodci mají nárok

Prezident Miloš Zeman již podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění, která přináší rozšíření nároku na výchovné, a legislativa již také vyšla ve sbírce zákonů. Připravili jsme přehled důchodců, kteří budou mít od ledna 2023 nárok na 500 korun za vychované dítě.

Foto: Adobe Stock
Důchodkyně se těší na výchovné. (ilustrační foto)

Výchovné je pravidelný bonus ve výši 500 korun ke starobnímu důchodu za každé vychované dítě, a to vždy pro jednoho z rodičů, který se staral o dítě delší dobu. Samozřejmě na výchovné mají nárok i další lidé, kteří výchovu dítěte zajišťovali, například lidé, kteří si dítě osvojili nebo ho měli v pěstounské péči.

Výchovné schválili politici v roce 2021 a letos navíc nároky na výchovné rozšířili také na všechny transformované důchody. Počet důchodců, kteří nakonec výchovné získají, se tedy zvýšil, pravidla pro přiznání ovšem zůstala stejná.

Podmínka výchovy

Aby bylo možné vyplácet výchovné, je nutné splnit podmínky pro uznání výchovy dítěte. Jde o jednu z následujících situací:

  • Žena nebo muž musí o dítě pečovat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti.
  • Pokud se žena nebo muž ujme péče o dítě po dosažení 8 let věku, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti.
  • Pokud dítě zemře po dosažení věku 5 let a žena nebo muž o něj pečuje od narození do jeho smrti.

Pokud podmínku splní více osob současně, má nárok na výchovné ta osoba, která v součtu měla výchovu nejdelší. Ostatním nárok na výchovné zaniká, a to i v případě, kdyby šlo o rozdíl v minimální délce (například jeden měsíc).

Kdo má tedy na výchovné nárok? Toto je přehled současných i budoucích důchodců:

1. Lidé s nárokem na starobní důchod

Současní i budoucí důchodci, kteří splní podmínky vzniku nároku na důchod (tedy věk a minimální dobu důchodového pojištění), splní podmínku výchovy a zároveň vychovávali dítě nejdéle, získají nárok na výchovné. Jde o řádné i předčasné důchody a výchovné se týká mužů i žen.

2. Lidé pobírající transformovaný důchod

V původních pravidlech bylo stanoveno, že lidé s transformovaným starobním důchodem mají nárok a výchovné pouze v případě, že zároveň splní podmínku minimální doby důchodového pojištění. Letošní novelou zákona ale politici nárok rozšířili pro všechny transformované důchody.

3. Ženy nebo muži, kteří nejsou rodiči

Pokud muž nebo žena vychovávali dítě v největším rozsahu, přestože nejsou jeho rodičem, mají na výchovné nárok. Může jít například o pěstounství, osvojení dítěte v druhém manželství nebo třeba případy prarodičů, kteří získali dítě do péče. Pro získání výchovného je nutné výchovu doložit, a to vhodnými doklady dle konkrétní situace. O dokládání výchovy jsme podrobně psali v tomto článku.

4. Ženy a muži se zaniklým starobním důchodem

Lidé, kteří získali starobní důchod, ale zanikl jim z důvodu, že jejich stávající invalidní důchod byl vyšší, mají na výchovné také nárok. V takovém případě je nutné požádat, nicméně nárok vznikne až v 65 letech, kdy se tento invalidní důchod transformuje na starobní.

Nárok jen ke starobnímu důchodu

Důležité je, že nárok na výchovné vzniká pouze v případě starobního důchodu, žádné jiné typy důchodů nárok nemají. Například lidé, kteří pobírají invalidní důchod a vychovali děti, získají výchovné až ve chvíli přiznání starobního důchodu. Výchovné se bez rozdílu přiznává k řádnému i předčasnému starobnímu důchodu.

Zároveň ale lidé mohou pobírat více typů důchodů současně – a pokud jeden z nich je důchod starobní, samozřejmě nárok na výchovné nezaniká. V této souvislosti politici také zmírnily podmínky pro výchovné v případě souběžného pobírání starobního a vdovského (vdoveckého) důchodu. V některých případech totiž mohlo docházet ke krácení výchovného právě kvůli druhému důchodu, ale to již nyní nehrozí.

Ministr Jurečka se postavil za výchovné pro důchodce a změny parametrů odmítá

Ženy většinou žádat nemusí

Ženy, které jsou již v současné době v důchodu, dostanou ve většině případů výchovné automaticky a nemusí o něj žádat. „Ženy, které již starobní důchod pobírají, a kterým byl důchodový věk snížen s ohledem na výchovu dítěte/dětí, obdrží výchovné automaticky. Informaci o zvýšení starobního důchodu tyto ženy obdrží formou valorizačního oznámení, které bude ČSSZ rozesílat na přelomu roku,“ uvedla v instrukcích k výchovnému Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). A dodala, že pokud ke zvýšení od ledna 2023 nedojde automaticky, měly by tyto ženy o výchovné aktivně požádat.

„V případech automatizovaného zvýšení starobního důchodu o výchovné může dojít k situaci, že se později prokáže, že se o dítě staral ve větší míře někdo jiný. V takovém případě bude výchovné odebráno a starobní důchod opětovně snížen na původní výši,“ doplnil úřad.

Podávání žádostí pro ostatní

Všichni ostatní, kteří mají na výchovné nárok, o něj musí požádat. Týká se to současných starobních důchodců (jde například o muže nebo pěstouny), kteří o výchovné požádají a teprve poté se jim jejich stávající důchod o výchovné navýší. K dispozici jsou dva typy formuláře – pro výchovné týkající se vlastního dítěte a pro výchovné za nevlastní dítě.

Žádat musí také všichni budoucí důchodci, kteří budou mít na výchovné nárok. „Budoucí poživatelé starobního důchodu budou svou žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě podávat současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pracovník OSSZ, se kterým bude žádost o starobní důchod sepisována, na možnost podání této žádosti sám upozorní, tj. aktivně se dotáže, zda si žadatel přeje též podat žádost o výchovné,“ vysvětlila Česká správa sociálního zabezpečení.

Spory rodičů o výchovné vyřeší správní řízení: Úředníci posoudí listiny a vyslechnou svědky

Spory o výchovné

V některých případech se dá očekávat, že rodiče nebo další lidé, kteří se podíleli na výchově dítěte, se neshodnou na tom, kdo má na výchovné nárok. Může se totiž stát, že podmínku výchovy splní více lidí současně, například matka i otec (typicky se to může stát při rozvodu, kdy je dítě svěřeno do péče otce).

V takovém případě bude o nároku na výchovné rozhodovat ČSSZ ve speciálním správním řízení. „Pokud nebude dosaženo dohody pečujících osob o rozsahu péče a takový spor výjimečně vznikne, bude tuto záležitost řešit OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ve správním řízení. Při zjišťování osoby, která pečovala o dítě v největším rozsahu, může vyžadovat potřebnou součinnost a doklady od všech osob, které se na péči podílely, vyslechnout další svědky, a tak dále,“ konstatovala ČSSZ v instrukcích pro žadatele.

Na konci správního řízení, které by mělo trvat 30 dnů, bude vydáno rozhodnutí o tom, která osoba zajišťovala péči o dítě v největším rozsahu. A ta jediná bude mít nárok na výchovné. „Pokud za výchovu dítěte, která byla předmětem sporu, má již starobní důchod zvýšený jiná osoba, starobní důchod bude této osobě snížen,“ doplnil úřad.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu