Výchova, péče o dítě a výchovné: Tři situace, které rozdílně ovlivňují důchod

Starost o děti má z pohledu výpočtu důchodu tři odlišné definice. Je nutné rozlišovat zejména péči a výchovu, protože mají různé dopady na důchodový věk i to, jak vysoký budete mít důchod. Nově navíc politici zavedli takzvané výchovné.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodkyně řeší doby pojištění. (ilustrační foto)

Problematika dětí je z pohledu zákona o důchodovém pojištění nahlížena několika úhly, přičemž pro muže a ženy platí rozdílná pravidla. I samotné odborné pojmy působí poněkud zmatečně, protože výchova dítěte neznamená totéž, co péče o dítě. A různě se hodnotí také věky dětí.

Základem je péče o dítě

Doba péče o dítě představuje období od narození do 4 let věku dítěte, ve kterém se o dítě stará matka, nebo otec. Tato doba se započítává do důchodu jako náhradní doba, zvyšuje tedy počet let důchodového pojištění.

Pro započítání péče není důležité, jak dlouho pobíráte rodičovský příspěvek nebo mateřskou, roli hraje jen faktická doba péče. Takže pokud jste rodičovský příspěvek pobírali jen dva roky, ale o dítě jste se starali 3 roky, počítají se do důchodu 3 roky. Pro více dětí platí nicméně omezení, že doby se nemůžou překrývat, současná péče o více dětí se pro potřeby důchodu počítá vždy jako jedna péče.

Přestože se nyní péče o dítě počítá i mužům (počítá se tomu z rodičů, kdo péči reálně vykonával), v minulosti tomu tak nebylo. Před rokem 1996 se péče týkala výhradně žen a mužům se do důchodu nepočítá, i když se o dítě reálně starali. Mezi roky 1996 až 2007 pak pro muže platila specifická pravidla, kterým jsme se podrobně věnovali v tomto článku.

Výchova ovlivní důchodový věk

Výchova není totéž jako péče. To je nutné si uvědomit, zvláště pokud jste žena a stále se vás týká dřívější odchod do důchodu takzvaně „za děti“. Ženy narozené před rokem 1971, které vychovaly určitý počet dětí, mají za určitých okolností (podle věku a počtu dětí) nárok na dřívější důchod. Jde o dobře známé pravidlo, podle kterého postupně dochází ke sjednocování důchodového věku mužů a žen na konečných 65 let.

Zatím se nacházíme ve fázi, kdy většina žen, které dnes odcházejí do důchodu a měly děti, stále má nárok na dřívější důchod. Mužů se toto pravidlo netýká.

Nestačí ovšem jen porodit dítě, ale je nutné ho také vychovávat. A zároveň není nutné dítě porodit, aby žena šla do důchodu dříve. Podmínka výchovy je totiž splněna při všech těchto situacích:

  • Žena se o dítě starala před jeho dosažením zletilosti alespoň 10 let.
  • Žena se ujala výchovy po dosažení 8. roku a starala se o něj alespoň 5 let.
  • Žena se starala o dítě od narození do smrti, pokud zemřelo po 6. měsíci života.
  • Žena se starala o dítě alespoň 3 roky před dosažením důchodového věku.
  • Pokud žena nemůže o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo pro to, že je dítě ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

Od roku 2023 se podmínky výchovy upravují, a to tak, že se ruší tři poslední pravidla (pro názornost jsou tato pravidla zvýrazněna kurzivou). Detailně se této změně věnujeme v tomto článku.

Politici zpřísnili podmínky, podle kterých výchova dětí snižuje ženám důchodový věk

Výchovné pro ženy i muže

Od roku 2023 začíná platit takzvané výchovné za děti, což je novinka, kterou politici schválili v loňském roce. V podstatě to znamená, že za každé vychované dítě zvýší starobní důchod o 500 korun. A to buď muži, nebo ženě, podle toho, kdo dítě vychovával déle. (Bonus 500 korun se týká každého dítěte, omezení na 3 děti, o kterém se dříve diskutovalo, nebylo schváleno.)

Při posuzování výchovného se bude vycházet z pravidel platných pro výchovu, která se doposud vztahovala výhradně k důchodovému věku žen (jak je popsáno v předchozí části). Podmínky tedy budou stejné a budou platit totožně pro muže i ženy.

Současně je stanoveno několik výjimek, kdy výchovné 500 korun přiznáno nebude. Jde o tyto osoby:

  • Důchodci, kteří pobírají takzvaný transformovaný důchod a nezískali minimální dobu důchodového pojištění. Pokud tedy někdo pobíral invalidní důchod a po dosažení 65 let mu bude tento důchod změněn na starobní, bonus 500 korun za dítě nezíská.
  • Lidé, kteří již dosáhli důchodového věku, ale stále pobírají invalidní důchod.
  • Muži, kteří mají na bonus nárok, ale nepožádají o něj do dvou let od začátku platnosti zákona. V takovém případě automaticky peníze připadnou ženě.
  • Lidé, kteří svému dítěti ubližovali, sexuálně ho zneužívali nebo ho týrali.

Obecně se výchovné týká současných i budoucích starobních důchodců, kteří mají nebo budou mít dostatek odpracovaných let, tedy důchodového pojištění. Není přitom důležité, zda jde o důchod řádný, nebo předčasný, výchovné se týká obou variant.

Přehled a rady: Kdo může odejít do důchodu v roce 2022

Dokládání při žádosti o důchod

Je nutné si uvědomit, že Česká správa sociálního zabezpečení neeviduje všechny informace o výchově nebo péči o děti. Při žádosti o důchod je proto zpravidla nutné doložit doklady, potvrzení nebo čestná prohlášení, aby vám bylo vše správně započítáno.

Zpravidla se dokládá výchova dítěte, nejčastěji prohlášením nebo rodným listem. Zcela nutné bude dokládání výchovy u mužů, pokud budou chtít získat výchovné 500 korun. Seznam užitečných dokladů, které se mohou hodit při žádosti o důchod, popisujeme v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu