Děti a dopady na budoucí důchod: Mužům ho zlepší péče po roce 1996, ženám i výchova

Ženy i muži, kteří v nejbližších letech odejdou do penze, musí stále řešit odlišná pravidla týkající se dětí a toho, jak ovlivňují budoucí důchod. Vše navíc komplikují pojmy výchova a péče.

Foto: AdobeStock
Starost o děti se zatím do důchodu promítá jinak mužům i ženám. (ilustrační foto)

Pravidla započítávání dětí pro důchod jsou už v současné době sjednocená pro muže a ženy. Až do roku 2007 to ale neplatilo a přístup byl v určitých ohledech odlišný.

Proto i dnes všichni lidé, kteří měli děti v 80. i 90. letech a také v prvních letech nového tisíciletí, řeší nejasnosti ohledně toho, jak se jim děti do důchodu skutečně počítají. Převážně jde tedy hlavně o dnešní padesátníky a šedesátníky, kteří půjdou do starobního důchodu v následujících letech.

Výchova dítěte (pouze ženy)

Výchova není totéž jako péče. To je nutné si uvědomit, zvláště pokud jste žena a stále se vás týká dřívější odchod do důchodu takzvaně „za děti“. V současné době stále platí, že čím více dětí žena porodila a vychovala, tím nižší má důchodový věk (více jsme o tom psali v tomto článku). Výchova dítěte je tedy z pohledu důchodu čistě ženská záležitosti a počítá se dítě vlastní, osvojené i převzaté do náhradní péče.

Jinými slovy platí, že nestačí jen porodit dítě, ale je nutné ho také vychovávat. A zároveň není nutné dítě porodit, aby žena šla do důchodu dříve. Podmínka výchovy je totiž splněna při těchto situacích:

 • Žena se o dítě starala před jeho dosažením zletilosti alespoň 10 let.
 • Žena se ujala výchovy po dosažení 8. roku a starala se o něj alespoň 5 let.
 • Žena se starala o dítě od narození do smrti, pokud zemřelo po 6. měsíci života.
 • Žena se starala o dítě alespoň 3 roky před dosažením důchodového věku.

Podmínka může být uznána i více ženám u jednoho dítěte, což ukazuje třeba následující příklad:

Paní Lenka porodila dítě a starala se o něj do jeho 11 let. Poté spáchala trestný čin, byla odsouzena a šla do vězení. Dítě soud svěřil do výchovy babičce Marii, která se o něj starala až do jeho dospělosti. Podmínka výchovy dítěte proto bude uznána oběma ženám, protože i babička se o dítě starala více než 5 let.

Péče o dítě (muži i ženy)

Doba péče o dítě představuje období do 4 let věku dítěte, ve kterém se o dítě stará matka, nebo otec. Tato doba se započítává do důchodu jako náhradní doba, zvyšuje tedy počet let důchodového pojištění.

V současné době jsou již pravidla péče stanovena stejně pro muže i ženy. Je tedy jedno, kdo o dítě pečuje, náhradní doba se pro potřeby důchodu jednoduše započte tomu, kdo péči reálně vykonával. Doby se ale nemůžou překrývat, současná péče o více dětí se počítá jako jedna péče.

Dobrou zprávou je, že pro započítání péče není důležité, jak dlouho pobíráte rodičovský příspěvek nebo mateřskou, roli hraje jen faktická doba péče. Takže pokud jste rodičovský příspěvek pobírali jen dva roky, ale o dítě jste se starali 3 roky, počítají se do důchodu 3 roky.

Aby se péče započítala, je nutné splnit následující podmínky:

 • Péče musí probíhat na území České republiky.
 • Je nutné, aby rodič pracoval alespoň jeden rok během svého života (nebo získal rok placeného důchodového pojištění).
 • Pokud se muž a žena v péči střídali, započíst si péči může jen jeden z nich, a to ten, kdo pečoval delší dobu.
 • Pokud se pečuje o dvojčata, trojčata nebo vícerčata, počítá se péče jen jednou (za jedno dítě).

Příklad: Paní Jiřině se první dítě narodilo v roce 1990, druhé v roce 1992 a třetí v roce 1995. Po celou dobu byla doma a starala se o děti. V tomto případě se počítá péče od narození prvního dítěte až do dovršení 4 let věku třetího dítěte, tedy celkem 9 let.

Bezdětným ženám skončila výhoda dřívějšího důchodu. Následují matky jednoho nebo dvou dětí

Situace mužů před rokem 2007

Muži mají situaci oproti ženám odlišnou. Předně se jich vůbec netýká výchova dítěte a jejich důchodový věk je vždy stejný nezávisle na počtu dětí, které vychovali. Výjimkou jsou případy, kdy muž transsexuál změní pohlaví (chirurgicky i úředně) a potom je pro potřeby důchodu považován úředně za ženu. Pokud jako muž v minulosti vychoval děti, má později jako žena nárok na dřívější důchod.

V případě péče o dítě je to složitější. Po roce 2007 už se mužům péče běžně počítá jako náhradní doba a pozitivně ovlivňuje důchod. Dříve tomu tak ale nebylo.

Předně platí, že doba péče o děti před rokem 1996 se mužům nezapočítává vůbec, a to bez výjimek. Nezohledňuje se skutečnost, že muž nepracoval a opravdu o dítě pečoval. Takový muž nebyl důchodově pojištěn a má smůlu. Jde hlavně o dnešní padesátníky a šedesátníky, kterým tak mohly vzniknout mezery v pojištění.

Mezi roky 1996 a 2007 už se péče počítala, ale muž musel Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) individuálně požádat o započtení péče, a to dříve, než dítě mělo dva roky. Pokud tak muž neučinil, má smůlu a doba péče se mu nijak pro důchod nezohlední.

Co se dokládá při žádosti o důchod

ČSSZ bohužel automaticky neeviduje všechny situace týkající se dětí, proto je nutné nejpozději při žádosti o důchod doložit některé z následujících dokladů:

 • V případě výchovy (ženy): rodný list, výpis z matriky, doklad o osvojení nebo svěření do náhradní péče, soudní rozhodnutí o svěření do výchovy
 • V případě péče (ženy): doklady výše uvedené nebo čestné prohlášení
 • V případě péče (muži): rozhodnutí OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení) o době a rozsahu péče o dítě do 4 let věku (při péči do roku 2007), doklady výše uvedené

Foto: AdobeStock

Více k tématu