Reforma podle Pirátů: Stanovit základní důchod, nižší věk pro náročné profese a konec diskriminace za péči

Někteří senioři si myslí, že Piráti mají v plánu snižovat důchody a dělat další nepříjemná opatření. Ve skutečnosti ale jejich představy o důchodové reformě obsahují řadu solidárních a spravedlivých prvků.

Foto: Pirátská strana
Tomáš Martínek (druhý zprava) se svými kolegy Piráty.

V Česku by se měl zavést minimální důstojný důchod, lidé v náročných profesích by měli mít nárok na dřívější konec v práci a systém by neměl diskriminovat ty, kteří pečují o děti nebo blízké osoby. To jsou ve zkratce změny, které by ráda po volbách zavedla Pirátská strana.

V rozhovoru pro České důchody to řekl poslanec Tomáš Martínek, který je členem důchodové komise a rozpočtového výboru ve Sněmovně.

Ministryně Jana Maláčová chce předložit návrh důchodové reformy formou poslaneckého návrhu. Jak to vnímají Piráti a jak se k tomu postaví?

Jedním z hlavních strategických směrů programového prohlášení vlády byla údajně „důchodová reforma“. Vláda měla dostatek času na to, aby ve spolupráci s Komisí pro spravedlivé důchody, jíž jsem členem, přichystala a prosadila důchodovou reformu. Neučinila tak. Komisi nebyl závěrečný návrh předložen k odsouhlasení, aby došlo ke shodě napříč politickým spektrem.

Není mi tedy úplně jasné, proč bude tak zásadní zákon jako důchodová reforma předkládán poslaneckým návrhem. Návrh mi přitom jako důchodová reforma nepřijde, protože neobsahuje to nejzásadnější, tedy způsob zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému, udržitelnost naopak zhoršuje.

Samotné schválení důchodové reformy není před volbami reálné nejen kvůli blížícím se sněmovním volbám, ale i nejasné podpoře ve vládní koalici. Různá a protichůdná vyjádření ministryní Maláčové a Schillerové ve vztahu k důchodové reformě jen vnášejí další nejistotu, kterou naši občané rozhodně nepotřebují.

Bonus pro ženy za výchovu dětí

Samotný návrh má tři samostatné části, tedy nultý pilíř a další změny systému, dřívější důchody pro náročné profese a bonus za výchovu dětí. Jak jednotlivé návrhy vnímáte a podpoříte některé z nich?

Změnu důchodového systému na nultý a první pilíř, neboli zavedení minimálního důchodu, máme ve volebním programu. Piráti prosazují zavedení minimálního důchodu, který by měl po splnění podmínek zajistit všem účastníkům důchodového pojištění důstojný důchod.

Je třeba zajistit dřívější odchod do důchodu u lidí pracujících v náročných profesích. Návrh MPSV definuje náročná povolání jako profese zařazené do třetí a čtvrté kategorie podle zákonů o ochraně veřejného zdraví, tedy profese, u nichž jsou trvale překračovány hygienické limity. Dle našich odhadů tak návrh pokrývá přibližně 60 tisíc zaměstnanců (horníci, pracovníci ve slévárnách), přičemž například ale stavební dělník do dané kategorie nespadne. To chceme změnit.

V našem volebním programu navrhujeme zahájit diskusi se zástupci Ministerstva zdravotnictví a společně definovat náročné a rizikové profese tak, aby návrh žádné skupiny neopomíjel. V České republice není bohužel legitimní nárok příslušníků náročných a rizikových povolání, kde by měla být vyšší odpovědnost zaměstnavatelů, pokryt systémově.

Nakonec třetí část důchodové reformy zavádí bonus pro ženy za každé vychované dítě. Aktuální verze navíc nepočítá se zastropováním na úrovni tří dětí. Za Piráty zastáváme názor, že je vhodnější osoby pečující o děti podporovat v období péče o dítě, kdy to tato osoba nejvíc potřebuje. Jde například o zajištění dostupnosti jeslí a školek, rodičovskou dovolenou, podporu částečných úvazků a podobně. Piráti dále podporují mechanismy, které zabrání znevýhodnění osob pečujících o děti oproti osobám, které zůstaly v zaměstnání a pokračovaly ve své kariéře, při stanovení výše důchodu. Jde o prodloužení takzvané vyloučené doby a zavedení fiktivního vyměřovacího základu.

Nesouhlasíme s navrženým zrušením možnosti pobírat polovinu starobního důchodu při pokračování pracovní činnosti po dosažení důchodového věku. Hlavním argumentem MPSV je, že to využívá málo lidí. Je třeba podpořit rozšíření poptávky firem po práci na částečný úvazek, aby je mohli senioři využívat.

Dále považujeme za důležité zlepšit informovanost o budoucí výši důchodů, což jsme prosadili i na důchodové komisi. Jsme pro podporu a férové odměňování pracujících seniorů. Lidem, kteří přesluhují, se to musí vyplatit a projevit v budoucí výši důchodu. Prosazujeme také vznik státního či veřejnoprávního fondu pro dobrovolné spoření, který pomůže zefektivnit spoření na stáří.

Poslanec Tomáš Martínek.Foto: Pirátská strana

Navýšení důchodu při náročné práci

Jak konkrétně by vypadala důchodová reforma z dílny Pirátů?

Tomuto zásadnímu tématu se věnujeme v našem programu, na jehož vzniku se podílela i řada seniorů. Za spravedlivý důchodový systém považuji takový, který žádnou skupinu občanů nediskriminuje. Stanovení minimálního důchodu zaručuje každému důstojné stáří. Za spravedlivé považuji férově odměňovat ty, kteří svůj odchod do důchodu dobrovolně odkládají a přesluhují nebo zůstávají v pracovním procesu i při pobírání důchodu.

Spravedlivé také je, aby lidé, kteří pečují o děti a vychovávají tak další osoby, které budou v budoucnu přispívat do systému, nebyli při výpočtu svého starobního důchodu diskriminováni oproti těm, kteří zůstali v pracovním procesu. V neposlední řadě považuji za spravedlivé, aby osoby pracující v náročných podmínkách mohly odejít do důchodu dříve nebo aby jim byl adekvátně navýšen.

Důchodová reforma nyní neřeší dlouhodobé financování a udržitelnost důchodového systému. To chceme změnit. Podle Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí Národní rozpočtové rady z června 2020 dojde k postupnému zvyšování výdajů na starobní důchody (u stávajícího důchodového systému). Výdaje dosáhnou svého vrcholu (12,1 % HDP) okolo roku 2059. Předložená důchodová reforma bohužel neřeší příjmovou stránku.

Předvídatelnost důchodového systému souvisí s informovaností občanů. Každý občan by měl mít možnost podívat se na odhad svého důchodu při zachování stávajících parametrů v rámci svého pracovního života. To může lidi v produktivním věku motivovat ke změně své stávající pracovní kariéry či spoření na důchod, ať již v tzv. třetím pilíři či v nízkonákladovém státním nebo veřejnoprávním fondu, který plánujeme zřídit, nebo jiným způsobem.

Naši čtenáři a mnoho Čechů řeší nepříjemnou situaci, která bude v budoucnu stále častější: Kvůli zhoršenému zdraví nemohou naplno pracovat a nemohou si najít práci. Jsou to lidé obvykle po padesátce, v některých případech v nižším invalidním důchodu a tato nepříznivá situace je ve všech ohledech znevýhodňuje. Do důchodu nemohou jít před šedesátkou, i když mají odpracované roky, po šedesátce pak pouze do předčasného důchodu, ale za cenu výrazného krácení důchodu. Je to komplexní problém, který je ale přehlížen. Co v tomto ohledu mohou Pirátu nabídnout?

Pokud jde o osoby pracující v náročných profesích, řešení jsem nastínil ve své předchozí odpovědi. Je třeba tyto profese definovat a těmto lidem umožnit odejít do důchodu dříve. Studie OECD poukazuje na výši povinného pojištění pro získání nároku na starobní důchod a doporučuje dobu 35 let snížit. Diskusi o snížení této doby se nebráníme.

Pokud by mělo dojít ke snížení požadovaných odpracovaných let, mělo by se zvážit kritérium rezidence v dané zemi, aby na český důchod nemělo nárok i množství zahraničních sezónních pracovníků. Tak tomu je například v Dánsku či Švédsku, kde pro plný důchod je nutné žít 40 let v dané zemi. Případně by se mohla zvážit možnost odstupňování výše důchodu jako v Belgii. V současné době se kromě invalidního důchodu, či předčasného důchodu nabízí i možnost předdůchodu.

Uvědomujeme si složité postavení osob nad 50 let na trhu práce. Tyto osoby by neměly být oproti ostatním při ucházení se o zaměstnání diskriminovány. Obecně jsme pro pozvolný přechod osob do důchodu. Stát by měl podporovat práci na částečný úvazek, ať již seniorů nebo lidí blížících se k důchodovému věku.

Důchodce pobírající předčasný důchod by měl mít možnost dodatečně doplatit prostředky povinného sociálního pojištění potřebné pro přiznání řádného důchodu anebo odpracovat potřebné roky. Na druhou stranu, důchody a příjmy těch, kdo se rozhodnou dobrovolně pracovat déle, by měly být vyšší než dnes i pomocí snížení sociálních odvodů.

Foto: Pirátská strana/Petr Vrabec

Více k tématu