Ředitel ČSSZ František Boháček: Zájem o předčasné důchody letos převládá nad těmi řádnými

Zájem o předčasné důchody v letošním roce převládá dokonce i nad žádostmi o řádné starobní důchody. Letos už lidé sepsali 28 tisíc nových žádostí, které se nevztahují k minulému roku. V rozhovoru pro České důchody to řekl František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. Popsal také aktuální situaci s vytížením úřadu, dopady rušení poštovních poboček na důchodce a potvrdil, že už letos bude možné podávat žádost o důchod přes internet.

Foto: ČSSZ
Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Pane řediteli, v minulých měsících se ČSSZ potýkala s přetížením, zpožďovalo se vyřizování žádostí o důchod. Jak to momentálně vypadá? Už se podařilo situaci zvládnout?

V agendě rozhodování o žádostech o dávku důchodového pojištění je situace nadále složitá, neboť počet žádostí o důchod podaných v období od října 2022 až do června 2023 lze označit za extrémní. Díky mimořádnému úsilí zaměstnanců ČSSZ se daří většinu případů, které nevyžadují složité a časově náročné došetřování či nutnost vícenásobného zpracování případu, zpracovávat v zákonných lhůtách.

Aktuálně je ve stavu téměř 42 tisíc žádostí o důchod bez mezinárodního prvku. Z tohoto počtu se jedná o 1 181 žádostí o starobní důchod a celkem o 4 066 žádostí o předčasný starobní důchod, u nichž délka doby řízení přesahuje zákonnou lhůtu. Jde hlavně o situace vyžadující došetřování chybějících dokladů či realizaci vícenásobného rozhodování s vyšší časovou dotací (zpravidla dvojnásobnou), když je nejprve nutné rozhodnout o nároku a následně, po zhodnocení další doby pojištění, o výplatě důchodu.

Nejvíce těchto takzvaných polhůtních žádostí je přitom v pásmu 90 až 120 dnů. Zpracování těchto žádostí má stále nejvyšší prioritu.

Pokud dnes někdo stále nemá vyřízenou žádost o důchod a čeká i několik měsíců, co byste mu poradil?

Nejjednodušší je kontaktovat OSSZ v místě bydliště nebo naše call centrum, kde poskytnou bližší informace o stavu řízení. A pokud u případu uplynula zákonná lhůta pro jeho vyřízení, a to s jejím případným prodloužením o dobu šetření, zadají kolegové do našeho interního systému urgenci s cílem zpracovat případ co nejrychleji.

Žádosti o předčasné důchody

Očekáváte, že by se letos mohl opakovat zvýšený zájem o předčasné důchody jako loni? Je na to případně ČSSZ připravena?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Loňský mimořádný zájem o předčasné starobní důchody byl důsledkem prudkého nárůstu inflace, která vyústila ve tři valorizace (dvě mimořádné valorizace a poměrně vysokou valorizaci řádnou). To mělo za následek výraznou finanční výhodnost přiznání starobního důchodu dle parametrů platných pro rok 2022. Lidé, kteří by jinak odcházeli do důchodu v roce 2023 a později, proto volili raději předčasný starobní důchod s tím, že odejdou do důchodu nejpozději k datu 31. 12. 2022.

Většina žadatelů takto jednala s cílem zajistit si výhodnější podmínky, proto také až do dovršení důchodového věku většina z nich nadále vykonává výdělečnou činnost a důchod nepobírá.

I v letošním roce ČSSZ zaznamenává zvýšený zájem o předčasný starobní důchod, který převládá nad žádostmi o řádný starobní důchod. Pokud odhlédneme od přibližně 40 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod uplatněných v loňském roce, jejichž sepsání bylo z kapacitních důvodů rozloženo až do 30. 6. 2023, bylo do 31. 7. 2023 sepsáno celkem 28 tisíc dalších takových žádostí. Naproti tomu žádostí o řádný starobní důchod bylo ve stejném období sepsáno necelých 14 tisíc. Svou roli v tom jistě hraje i letošní mimořádná valorizace a současně i informace o připravovaném zpřísnění podmínek nároku na předčasný starobní důchod a jeho krácení za dobu předčasnosti, kdy účinnost by v návaznosti na ukončení legislativního procesu mohla nastat již od 1. 9. 2023.

Část budoucích důchodců momentálně řeší, jak se v souvislosti s tímto skokovým zpřísňováním podmínek pro předčasné důchody mají zachovat. Mohl byste vysvětlit praktické aspekty toho, jak bude ČSSZ postupovat s ohledem na plánovanou účinnost nové legislativy? Jak bude postupovat v případech, kdy si lidé podají žádost před a po účinnosti?

V rámci předpisů důchodového pojištění se vždy posuzuje nárok na důchod i všechny ostatní související podmínky (důchodový věk, potřebná doba pojištění, hodnocení dob pojištění i náhradních dob pojištění atd.) podle právní úpravy platné a účinné k požadovanému dni přiznání důchodu. Není tedy podstatné, kdy pojištěnec uplatnil nárok na dávku důchodového pojištění či kdy žádost na správě sociálního zabezpečení sepsal, ale od jakého data se bude důchod přiznávat, a jaké právní předpisy budou k tomuto dni účinné.

Pokud novela zákona o důchodovém pojištění v navržené podobě nabyde účinnosti dnem 1. 9. 2023, rozhodne ČSSZ o podaných žádostech s datem přiznání od dne spadajícího do září 2023 a později tak, že zohlední zpřísněné podmínky pro krácení důchodu za dobu takzvané předčasnosti a k takto přiznanému důchodu až do dosažení důchodového věku nebude náležet valorizace procentní výměry.

Pokud by pak k požadovanému dni přiznání chybělo pojištěnci více než tři roky do dosažení důchodového věku, nezbyde bohužel než podanou žádost zamítnout.

Někteří lidé plánují podat žádost o předčasný důchod s předstihem, například mají nárok na předčasný důchod od října. To znamená, že kvůli nové legislativě o nárok dočasně přijdou. Jejich žádost tedy zamítnete?

V současnosti lze podle platné právní úpravy o předčasný starobní důchod požádat v případě, kdy má občan důchodový věk vyšší než 63 let, již od dosažení 60 let věku. Pokud však novela zákona o důchodovém pojištění nabyde účinnosti od 1. září 2023 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, bude možné žádat o přiznání předčasného starobního důchodu pouze nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku.

Jak již bylo uvedeno výše, pokud pojištěnec podal žádost podle nyní platné právní úpravy, ale datum přiznání důchodu spadá až do září 2023 či pozdějšího období, a k tomuto datu bude do jeho důchodového věku scházet víc jak tři roky, bude žádost muset být zamítnuta.

Noví důchodci musí o výchovné žádat: Nelze to udělat dodatečně, nárok by propadnul

Přiznávání výchovného k důchodu

Letos se začalo vyplácet výchovné k důchodu. V tomto ohledu se ČSSZ dobře připravila a statisíce důchodkyň ho začaly bez problémů dostávat. Objevily se přesto nějaké problémy, které jste museli řešit?

Nejčastějším problémem byla absence informace o počtu vychovaných dětí způsobená zpravidla tím, že údaj, který ČSSZ původně ve své evidenci měla za účelem stanovení důchodového věku žen, byl při zpracování dalšího důchodového nároku (typicky pozůstalostního důchodu) z evidence pro jeho nadbytečnost odstraněn nebo přepsán, a to v některých případech i desítky let před zavedením výchovného.

Nutno však uvést, že podnětů na nesprávně stanovenou výši výchovného bylo necelých 11 tisíc, což je méně než 1% v porovnání s automatizovaným navýšením u téměř 1,4 milionu důchodu žen.

Tisíce důchodců, zvláště z řad vdovců, si požádaly o výchovné a objevily se pochybnosti, zda na ně mají nárok. Hovořil o tom i ministr Marian Jurečka, který řekl, že se jejich žádosti budou přezkoumávat. O kolik šlo lidí a jak se situaci podařilo vyřešit?

ČSSZ v souvislosti s výchovným eviduje přibližně 58 tisíc žádostí podaných více než 30 tisíci žadateli. Převažující většinu z toho tvoří právě muži a většinou vdovci. Zpracování těchto žádostí je časově náročné, neboť každá žádost o výchovné je posuzována individuálně a ve vzájemných souvislostech.

Vyhodnocuje se zejména délka období osobní péče (musí se jednat aspoň o 10 let v období od narození do zletilosti dítěte, anebo pokud se rodič/osoba ujala péče až po 8. roce věku dítěte, musí pečovat aspoň 5 let, a to vždy až do zletilosti dítěte). Dále pokud péče obou rodičů probíhala ve stejném období, pak se prověřuje zejména vliv na pracovní kariéru rodičů. Může jít jak o přerušení z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, ale i časté změny zaměstnání, opakované pobírání ošetřovného, zkrácení úvazku, nižší dosahované výdělky a podobně. Nebo jejich zdravotní stav, vážné či dlouhodobé onemocnění, hodnocení poměrů v rodině v případných rozsudcích o svěření dítěte do péče/výchovy a podobně.

Při posuzování se vychází z podkladů, které má ČSSZ k oběma rodičům k dispozici, z rozsudků soudu či dalších podkladů, které žadatel o výchovné doložil k žádosti, případně na základě výzvy, kterou mu OSSZ zaslala.

V současné době politici projednávají novou legislativu, která by měla už od letošního roku zavést možnost podání důchodu přes internet. Už se na to připravujete? Jak to bude probíhat a kdy počítáte, že bude tato možnost dostupná?

Zavedení žádosti o důchod přes internet vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. 10. 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012, tzv. „nařízení SDG“ (Single Digital Gateway). ČSSZ z tohoto nařízení SDG vyplývá povinnost implementovat v rámci Integrovaného informačního systému ČSSZ mimo jiné i Žádost o důchod online v termínu nasazení do produkce k 12. 12. 2023. Na technickém řešení se pracuje a služba bude zprovozněna v daném termínu.

Po přihlášení klienta na ePortál ČSSZ a jeho identifikaci prostřednictvím Národní identitní autority (NIA), která zahrnuje i bankovní identitu, popřípadě informačního systému datových schránek (ISDS) si klient zvolí Žádost o důchod – online, kde postupně projde vyplněním žádosti o důchod, přiloží potřebné dokumenty a odešle. V případě potřeby pomoci s vyplněním žádosti bude možnost kontaktování odborníka na straně ČSSZ, který ho žádostí provede.

Úředníci ČSSZ popsali práce a další životní situace, které se nepočítají do důchodu

Pozor na podvodné weby úřadu

V poslední době se objevovalo hodně falešných stránek nebo SMS zpráv, které napodobovaly ČSSZ. Jaká zde hrozí bezpečnostní rizika a co v tomto ohledu lidem radíte? Jak mají lidé poznat, že si nezobrazili podvodný web nebo jim nepřišla falešná zpráva?

Pokud lidé podvodný web, na který odkazuje podvodná SMS, navštíví a přihlásí se přes svou bankovní identitu, mohou být z lidí vylákány citlivé osobní údaje včetně údajů o bankovních účtech, které mohou být následně zneužity. Součástí podvodné SMS je mnohdy i číslo nebo jméno majitele telefonu, což zvyšuje důvěryhodnost SMS.

Podvodné domény jsou postupně blokovány, přesto stále vznikají nové formy tohoto takzvaného phishingu. ČSSZ varuje a důrazně vyzývá klienty, aby veškeré stránky ověřovali a nevyplňovali své údaje, pokud si nejsou stoprocentně jisti původem stránky. ČSSZ tyto formy SMS nikdy nerozesílá.

Jediné oficiální stránky ČSSZ jsou www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Pro zvýšení bezpečnosti jsme na tyto stránky umístili digitální pečeť společnosti DigiCert, a to na webové stránce vpravo dole. Po kliknutí na pečeť se zobrazí identifikační údaje ČSSZ a návštěvník stránek snadno zjistí všechny informace o majiteli webu. Veškeré odkazy z těchto webových stránek jsou bezpečné.

Bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, které bylo zasláno na Národní centrálu proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě SKPV, dále bylo zasláno hlášení kybernetické bezpečnostní události na NÚKIB (poškození dobrého jména ČSSZ). Podvodné domény (.cz) jsou blokovány ve spolupráci s CZ.NIC, zahraniční domény (.com) jsou blokovány ve spolupráci s Národním CSIRT týmem ČR. Spolupracujeme také s Českou bankovní asociací.

Od července došlo k uzavření některých poboček České pošty, což mohlo ovlivnit výplatu důchodu v hotovosti. Zaznamenali jste v tomto ohledu nějaké komplikace? A pokud má důchodce problém s výplatou, co by měl dělat?

Předně je třeba říct, že uzavření vybraných poboček České pošty samotnou realizaci výplaty důchodu nijak neovlivnilo. Rozsah služby, na jejímž základě Česká pošta pro ČSSZ zajišťuje výplatu důchodu, nebyla touto změnou nijak dotčena.

Změnu v počtu poboček poživatelé důchodu vypláceného v hotovosti nicméně zaznamenali. A to minimálně v tom směru, že v případě takzvaného odnosného důchodu (pro výplatu si poživatel důchodu chodí přímo na poštu) si někteří nově musí důchod vyzvednout na jiné pobočce.

Poživatelům důchodu, kterým dostupnost pobočky České pošty přestala vyhovovat, mohou snadno provést změnu a požádat o výplatu důchodu (vlastního nebo manžela/manželky) na účet, a to prostřednictvím tiskopisu Žádost o zařízení výplaty důchodu na účet, a to buď účet vlastní, nebo manžela či manželky. Výhoda je v tom, že na rozdíl od výplaty v hotovosti se nic neplatí a současně má poživatel důchodu záruku, že peníze obdrží vždy ve stanovený výplatní termín bez ohledu na to, zda se zdržuje v místě trvalého pobytu nebo třeba na chalupě.

ČSSZ zabezpečuje výplatu 3,2 milionu důchodů, v hotovosti je prováděno 637 tisíc výplat.

Foto: Česká správa sociálního zabezpečení

Více k tématu