Ředitel ČSSZ František Boháček radí s žádostí o důchod: Doklady o dětech, studiu i vojně urychlí vyřizování

Žádost o důchod již není nutné sepisovat na pobočce úřadu v místě trvalého bydliště a nově je také zavedena možnost vyřídit ji přes internet. O detailech těchto změn hovoří v rozhovoru pro České důchody ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Radí také, co si k žádosti o důchod připravit nebo jak mají postupovat záchranáři či podnikoví hasiči, kteří mají nárok na dřívější důchod. „Žádost o přiznání starobního důchodu je ukončena vydáním rozhodnutí, které je výsledkem vyhodnocení všech podkladů a skutečností vztahujícím se k žadateli,“ vysvětlil v rozhovoru.

Foto: ČSSZ
František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Pane řediteli, pokud se někdo rozhoduje mezi tím, že půjde do předčasného důchodu nebo řádného důchodu, co byste mu poradil? O čem je dobré přemýšlet, a to i vzhledem k nedávnému zpřísňování pravidel pro předčasné důchody?

Nelze dát obecně platné doporučení, záleží především na osobní situaci každého klienta. Je třeba si zejména uvědomit, že právní úprava velmi omezuje možnosti přivýdělku u poživatelů předčasného starobního důchodu, a to až do okamžiku dosažení důchodového věku. Novela zákona, která začala platit od 1. 10. 2023, přináší další zpřísnění podmínek nároku na tento důchod.

Nově je možné odejít do předčasného důchodu nejdřív 3 roky před dosažením důchodového věku. Stávající diferencované krácení za předčasnost je nahrazeno jednou „sazbou“ – za každých i započatých 90 dní předčasnosti se bude procentní výměra krátit o 1,5 % a současně až do dosažení důchodového věku bude valorizována pouze základní výměra, procentní nikoliv.

Pokud někdo v současné době zvažuje konec v práci a plánuje přímo nastoupit do důchodu (řádného i předčasného starobního důchodu), jaký je nejlepší postup? Co a kdy je dobré řešit se zaměstnavatelem a kdy je dobré se obrátit na ČSSZ?

Žádost o dávku důchodového pojištění se sepisuje na kterékoliv okresní správě, tedy již nikoliv pouze na té, která je pro žadatele příslušná podle místa jeho trvalého pobytu, a to až 4 měsíce před požadovaným datem přiznání starobního důchodu. Předčasný starobní důchod nelze přiznat zpětně, datem pro jeho přiznání je nejdříve den, kdy byla žádost o tento důchod sepsána nebo kdy žadatel doručil (zaslal) na OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vyplněný tiskopis „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“.

Doporučujeme se k sepsání žádosti objednat, a to na konkrétní den a hodinu prostřednictvím online objednávkového systému Online objednávání na pracoviště, anebo přijít na pobočku OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno v úřední den. Rychlost vyřízení žádosti lze ovlivnit tím, že klient bude mít připraveny veškeré podklady pro přiznání důchodu.

Nově byla zavedena možnost podat žádost o důchod přes internet. Mohl byste k tomu říct více?

Nová služba ePortálu Žádost o důchod online je určena všem klientům, kteří chtějí požádat o důchod, a to starobní, invalidní i pozůstalostní. Do služby se klienti přihlásí prostřednictvím Identity občana (například mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita, eObčanka) nebo přihlašovacích údajů k datové schránce, případně zahraničním identifikačním prostředkem dle unijního nařízení eIDAS. Pojistné doby a informace, které ČSSZ eviduje, se automaticky načtou.

Poté klient doplní ostatní požadované údaje a případně vloží elektronické originály nebo scany dokumentů nezbytných pro výpočet výše důchodu. Pokud jsou přiložené dokumenty pouze nascanované, ČSSZ žádá pouze v případě pochybností o pravosti o jejich převedení autorizovanou konverzí nebo předložení originálu anebo jeho úředně ověřené kopie v listinné podobě.

Žádost rozpracovanou na ePortálu ČSSZ lze kdykoliv uložit, například když si klient bude potřebovat něco v klidu promyslet nebo zjistí, že mu chybí některé dokumenty. Po odeslání žádosti klient elektronicky obdrží potvrzení o jejím přijetí.

Následná komunikace s klientem pak probíhá prostřednictvím ePortálu. Pokud tento způsob komunikace klient vyloučí, probíhá v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky.

Komplikace a nesrovnalosti

Co když se po podání žádosti přes internet objeví nějaké komplikace nebo nesrovnalosti? Bude možné komunikovat s úředníky, případně bude možné i osobní setkání?

Pokud bude klient potřebovat při vyplňování žádosti odbornou pomoc, součástí žádosti o důchod online bude zcela nová služba „objednání schůzky s pracovníkem ČSSZ online“, a to s datem a časem podle vlastního výběru. V tento objednaný čas se pak klient do ePortálu přihlásí (přes svoje identifikační údaje), kde mu bude poskytnuta online podpora pro dokončení žádosti.

Nezbytnými prostředky pro uskutečnění online hovoru budou na straně klienta pouze mikrofon a reproduktor/sluchátka. Tato nová služba ePortálu ČSSZ bude spuštěna v průběhu prosince 2023. Pokud budou klienti preferovat osobní setkání, můžou se objednat na setkání na kterékoliv okresní správě.

Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.Foto: ČSSZ

Jak nejlépe stanovit vhodný termín odchodu do důchodu? A mohou v tomto ohledu úředníci ČSSZ pomoci?

Volba data přiznání starobního důchodu je vždy osobním rozhodnutím každého žadatele. Na druhou stranu si uvědomujeme, že určit nejvhodnější datum nemusí být pro klienty vždy snadné. Naši odborníci jsou připraveni s volbou data pomoci, a to například s ohledem na získání dalšího roku pojištění, délku předčasnosti či změnu právní úpravy.

Od roku 2023 platí výhoda dřívějšího důchodového věku pro záchranáře a podnikové hasiče, pokud mají v této práci odpracováno alespoň 4400 směn. Jak mají postupovat lidé, kterých se to týká? Jak si ověří svůj nárok a co je potřeba dokládat ČSSZ? A liší se v něčem žádost o důchod s touto výhodou?

Žádost o starobní důchod u záchranářů a podnikových hasičů je stejná jako u všech ostatních pojištěnců. Žadatel pouze navíc dodává potvrzení zaměstnavatele o počtu odpracovaných směn – k tomu slouží tiskopis umístěný na ePortálu ČSSZ: Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Rozhodnutí o nároku na starobní důchod, určení důchodového věku a výše důchodu je plně v kompetenci ČSSZ. Žádost o přiznání starobního důchodu je ukončena vydáním rozhodnutí, které je výsledkem vyhodnocení všech podkladů a skutečností vztahujícím se k žadateli.

U nově přiznávaných důchodů je již nutné žádat o výchovné. Jaký je správný postup, co se týká dokládání, a jak lidé poznají, že mají na výchovné nárok?

Žádost o výchovné není nezbytnou součástí žádosti o starobní důchod – podat ji ale může osoba, která pečovala o dítě v největším rozsahu a požaduje za tuto činnost zvýšit výši svého starobního důchodu. Žádost o výchovné se pak musí uplatnit současně s žádostí o starobní důchod.

Součástí žádosti je čestné prohlášení o zajišťování výchovy v největším rozsahu. Žadatel nemusí dokládat svůj vztah k dítěti, pokud jej může ověřit pracovník OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno v agendovém systému evidence obyvatel. Žadatel může doložit další podklady prokazující největší rozsah jeho péče, např. rozsudek soudu o svěření dítěte do péče.

Takzvané výchovné za každé jedno dítě náleží jen jedné pečující osobě – pokud ČSSZ eviduje u tohoto dítěte žádosti podané více osobami, které zároveň splňují podmínky nároku na výchovné, zahajuje OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno sporné řízení, jehož výsledkem je určení osoby, která se na péči o dítě podílela v největším rozsahu a této osobě je pak výchovné přiznáno.

Ředitel ČSSZ František Boháček: Na dohledání starých dokladů při žádosti o důchod už může být pozdě

Příprava a dokumenty

Co je dobré si k žádosti o důchod připravit, aby vše proběhlo co nejlépe? Jaké dokumenty si vzít s sebou?

K sepsání žádosti o důchod je třeba prokázat svou identitu platným průkazem totožnosti. Vyřizovaní urychlí předložení dokladů o dobách, které ČSSZ nemá ve své evidenci, zejména dokladů o náhradních dobách pojištění: době studia, péče o dítě a vojenské služby.

Doporučujeme klientům si údaje o dobách pojištění a příjmech, které ČSSZ eviduje, zkontrolovat na ePortálu ČSSZ (po přihlášení přes elektronickou identitu). Zde mohou využít službu „Přehled dob důchodového pojištění“, která poskytuje informaci o dobách evidovaných, včetně výdělků od roku 1986, a současně zobrazí i přehled dob neevidovaných. Klientům nabízíme také službu Informativní důchodová aplikace, která kromě údajů o evidovaných dobách pojištění zobrazí i informativní výši starobního důchodu. Podrobnější informace o podání žádosti o důchod a potřebných dokladech najdou klienti zde.

Pokud mám nárok na český důchod, ale žiju nebo plánuji žít v zahraničí, jak mám postupovat?

Klient, který bydlí v ČR, ale žil a pracoval také v zahraničí, podává žádost o důchod na kterékoliv pobočce OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, kde s ním naši pracovníci vyplní formuláře potřebné pro uplatnění nároku na důchod nejen v ČR, ale i v ostatních státech, kde pracoval (a byl důchodově pojištěn). Při podání žádosti klient poskytne veškeré nezbytné informace, které má o svém zaměstnání v jiných státech a doloží podpůrné dokumenty (doklady prokazující pojištění v cizině, pracovní smlouvy, atd.).

ČSSZ předá jeho žádost o důchod také druhému státu a zajistí další komunikaci s tamní institucí. Datum sepsání žádosti na OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno se pak považuje za datum podání žádosti také v ostatních státech. Klient může požádat, aby jeho žádost nebyla vůči některému státu prozatím uplatňována, například pokud nedosáhl věku potřebného pro vznik nároku na důchod v druhém státě.

Pokud klient bydlí ve státě EU, nebo ve státě, se kterým ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, podává svou žádost o důchod prostřednictvím příslušného nositele pojištění tohoto státu. Další podrobné informace jsou k dispozici na našem webu v sekci Životní situace – Práce a pobyt v zahraničí, pomoc poskytnou také pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

V případě, že klient bydlí ve státě, který není členem EU a ani s ním ČR nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, žádá o důchod prostřednictvím tiskopisu umístěném na ePortálu ČSSZ: Žádost o důchod z České republiky – pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině.

Vlastnoruční podpis nechá ověřit například na zastupitelském úřadě České republiky, anebo u orgánu, který je podle předpisů státu bydliště k úřednímu ověření podpisů oprávněn. Vyplněný formulář poté odešle na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha, ČR. Poté, co ČSSZ rozhodne o jeho nároku na důchod, obdrží písemné rozhodnutí.

Kdy a v jaké formě po podání žádosti se dozvím, jak vysoký důchod dostanu?

Výši důchodu se žadatel dozví z písemného rozhodnutí o přiznání důchodu, které ČSSZ vydá na základě uplatněné žádosti. Součástí rozhodnutí je i osobní list důchodového pojištění, ve kterém žadatel uvidí všechny doby pojištění a vyměřovací základy, ze kterých ČSSZ jeho výši důchodu vyměřila.

Rozhodnutí klient obdrží prostřednictvím dopisu do vlastních rukou, popřípadě v elektronické podobě, pokud má zřízenou datovou schránku fyzické osoby.

Co když s výší důchodu nesouhlasím nebo si myslím, že je ve výpočtu chyba? Jaký je správný postup, pokud to chci řešit?

Součástí písemného rozhodnutí ČSSZ je i poučení o možnosti podat písemné námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Námitky se podávají u ČSSZ nebo kterékoliv pobočky OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Z podaných námitek musí být patrné, které konkrétní rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. ČSSZ rozhodnutí přezkoumá v plném rozsahu, přičemž ho může potvrdit, zrušit nebo změnit.

Děkuji moc za rozhovor.

Foto: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Více k tématu