Důchod při práci a životě v zahraničí: Ředitel ČSSZ vysvětlil žádosti i smlouvy Česka s jinými státy

Aby se do důchodu počítala práce v zahraničí, je nutné, aby Česko mělo s takovou zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. V rozhovoru pro České důchody na to upozornil František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. „Pokud chce žadatel uplatnit nárok na důchod z jednoho nebo více států EU, stačí podat žádost pouze v jednom státě,“ uvedl.

Foto: ČSSZ
Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Pokud pracujete nebo studujete v zahraničí, může vám tam vzniknout nárok na důchod. Stejně tak se pobyt v zahraničí může počítat pro potřeby starobního důchodu, který bude vyplácen v Česku. Takže pokud někdo pracoval například 10 let v Německu nebo na Slovensku, bude se mu tato práce počítat jako doba pojištění pro český důchod.

Jak ale upozornil František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), základním předpokladem je, že Česko má s danou zemí uzavřenou smlouvu
o sociálním zabezpečení. Kompletní seznam těchto smluv ČSSZ zveřejňuje na svém webu,
a to včetně podrobností a dalších podmínek.

„Pokud chce žadatel uplatnit nárok na důchod z jednoho nebo více států EU, stačí podat žádost pouze v jednom státě. Ta se pak považuje za žádost uplatněnou ve všech členských státech EU, kde byl žadatel pojištěn,“ uvedl Boháček v rozhovoru pro České důchody.

Jak se řeší případy, kdy část života lidé pracovali v zahraničí a část v Česku či Československu? Za jakých podmínek je přiznán český důchod a může ČSSZ pomoci s vyřízením zahraničního důchodu?

Každý stát, kde žadatel pracoval, je příslušný posoudit, zda žadateli vznikne nárok na důchod za doby pojištění, které v daném státě získal. Pokud je mezi danými státy uzavřena mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení, nebo se jedná o členské státy Evropské unie, lze pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na důchod přihlédnout též k dobám pojištění získaným ve druhém smluvním nebo členském státě.

Pokud chce žadatel uplatnit nárok na důchod z jednoho nebo více států EU, stačí podat žádost pouze v jednom státě. Ta se pak považuje za žádost uplatněnou ve všech členských státech EU, kde byl žadatel pojištěn.

Obdobně to platí i pro uplatnění žádosti o důchod ze států, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud žadatel uvede skutečnosti svědčící o tom, že získal doby pojištění v obou smluvních státech.

Jak se řeší situace, kdy lidé pracovali v zemi, která v té době neměla s Českem uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení? Tato doba se do důchodu vůbec nepočítá?

Rozhodující je, zda mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a daným státem platí v době podání žádosti o důchod. V případě, že občan pracoval ve státě, který v dané době neměl s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním pojištění, ale taková smlouva byla sjednána později a začala platit před podáním žádosti
o důchod, bude se důchodový nárok občana posuzovat podle této smlouvy a bude možné pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění přihlédnout též k dobám pojištění získaným v daném státě i přesto, že byly získány ještě před vstupem smlouvy v platnost.

Jestliže Česká republika není ve smluvním vztahu s daným státem ani v době posuzování nároku na důchod, nelze dobu pojištění získanou v tomto státě pro nárok na český důchod zohlednit.

Příprava na důchod s ředitelem ČSSZ Boháčkem: Co ohlídat a jak doložit chybějící evidenci

Jaký je postup žádosti o důchod v případě, že lidé žijí v zahraničí a mají nárok na český důchod? Kde a jak se žádost podává?

Žádost o důchod se zpravidla podává u příslušné instituce ve státě bydliště žadatele, tedy buď v České republice, nebo v zahraničí. Je-li žádost o český důchod uplatněna v jiném členském státě EU nebo ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu
o sociálním zabezpečení, postoupí cizí nositel důchodového pojištění žádost ČSSZ k jejímu vyřízení.

Jak se poté důchody zasílají do zahraničí?

Důchody samostatně vyplácí všechny členské státy EU, které je přiznaly podle svých vnitrostátních předpisů. Obdobné principy platí i ve vztahu ke státům, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení.

Občanům, kteří bydlí mimo území České republiky, se důchody vyplácejí buď bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce důchodu vedený v zahraniční nebo v české bance, anebo bankovním šekem zasílaným na adresu důchodce v zahraničí.

Poživatelé důchodu bydlící v zahraničí jsou povinni ČSSZ zasílat vlastnoručně podepsaný formulář Potvrzení o žití s úředně ověřeným podpisem, kterým se prokazuje trvání podmínek na výplatu důchodu, tedy že důchodce je naživu.

Foto: Česká správa sociálního zabezpečení

Více k tématu