Získání výchovného při invalidním důchodu: ČSSZ vysvětlila problematiku transformace

Část invalidních důchodců má nejasnosti, jak v jejich případech funguje výchovné a kdy na něj mají nárok. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto připravila srozumitelné vysvětlení a popsala situace, které mohou nastat při žádosti nebo vzniku transformovaného důchodu.

Foto: Adobe Stock
Přiznání výchovného má svá pravidla. (ilustrační foto)

Výchovné za děti náleží pouze ke starobnímu důchodu, což může způsobovat nemilá překvapení u lidí, kteří stále pobírají invalidní důchod, přestože již dosáhli důchodového věku. Invalidní důchodci totiž nárok na výchovné nemají a musejí počkat až do 65 let, kdy se jim invalidní důchod automaticky transformuje na starobní.

Případně je možné požádat o starobní důchod a výchovné získat. Česká správa sociálního zabezpečení při žádosti spočítá, jak vysoký by byl starobní důchod (pokud na něj vznikne nárok) a následně ho porovná se stávajícím invalidním důchodem. Pokud bude starobní důchod vyšší, začne ho důchodce pobírat a získá výchovné. Pokud je starobní důchod nižší, bude pokračovat invalidní důchod bez výchovného.

„Pokud důchodci žádost o starobní důchod nepodají nebo jim bude zamítnuta, v 65 letech se jejich invalidní důchod automaticky transformuje na starobní. V těchto případech pak mohou do dvou let požádat i o výchovné,“ vysvětlila ČSSZ.

Pro získání nároku na starobní důchod je nutné splnit dvě podmínky:

  • Dosáhnout řádného důchodového věku nebo věku pro odchod do předčasného důchodu. (Kalkulačku věku pro řádný důchod najdete zde, pro předčasný důchod pak zde.)
  • Získat minimální dobu důchodového pojištění, což je v současné době 35 let, případně 30 let bez započítání náhradních dob.

V mnoha případech se ale stává, že dlouholetí invalidní důchodci, kteří zároveň nepracují, na minimální dobu důchodového pojištění nedosáhnou. „Je potřeba upozornit, že do získaných dob důchodového pojištění se nepočítá pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně. Naopak doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je započítána jako náhradní doba důchodového pojištění,“ uvedl úřad.

Úředníci ČSSZ připravili také konkrétní příklady pro invalidní důchodce, kteří si budou kvůli výchovnému žádat o starobní důchod. Nastat mohou následující situace:

1. Vypočtený starobní důchod je vyšší než současný pobíraný invalidní důchod

ČSSZ: V tomto případě vám zanikne nárok na invalidní důchod a bude přiznán starobní důchod. Zároveň splňujete jednu z hlavních podmínek výchovného, jelikož pobíráte starobní důchod. Proto vám může vzniknout nárok i na výchovné, pokud jste o něj požádali.

2. Vypočtený starobní důchod je nižší než současný pobíraný invalidní důchod

ČSSZ: Žádost o starobní důchod vám bude zamítnuta a nadále budete pobírat invalidní důchod v původní výši. V tuto chvíli nárok na výchovné nemůže vzniknout a podaná žádost o něj bude rovněž zamítnuta. To platí ale jen do chvíle, než dosáhnete 65 let. Invalidní důchod se v tomto momentě totiž automaticky (tedy ze zákona) transformuje na starobní důchod.

3. Vypočtený starobní důchod je stejný jako současný pobíraný invalidní důchod

ČSSZ: V tomto případě si sami určíte, který důchod chcete pobírat. V případě starobního důchodu lze současně žádat o výchovné. V případě volby invalidního důchodu může vzniknout nárok na výchovné až při dosažení 65 let a následné transformaci invalidního důchodu na starobní.

Dělení mezi rodiče, smrt důchodce a nárok cizinců: Časté nejasnosti kolem výchovného

Splnění podmínky pro výchovné

Nárok na výchovné má každý, kdo pobírá starobní důchod, a zároveň splní jednu z podmínek pro uznání výchovy dítěte. Podmínky jsou stanoveny následovně:

  • Žena nebo muž musí o dítě pečovat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti.
  • Pokud se žena nebo muž ujme péče o dítě po dosažení 8 let věku, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti.
  • Pokud dítě zemře po dosažení věku 5 let a žena nebo muž o něj pečuje od narození do jeho smrti.

V případě, že podmínku splní více lidí, například otec i matka, má nárok na výchovné ten, kdo o dítě pečoval delší dobu. Podstatné je, že v případě výchovného nemusí jít pouze o vlastní dítě, ale počítá se také výchova nevlastních dětí, tedy dětí osvojených nebo převzatých do péče nahrazující péči rodičů.

Ženy, které pobíraly transformovaný starobní důchod už před začátkem roku 2023, mají nárok na výchovné automaticky. Za leden jim bylo výchovné vyplaceno formou jednorázového doplatku, od února by již mělo být vypláceno jako řádná součást důchodu. Muži nebo ženy, které nezískají výchovné automaticky (například v případě osvojených dětí), musí o výchovné požádat do konce roku 2024, jinak jim nárok zanikne.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu