ČSSZ odpovídá: Chybějící odpracované roky, podnikání v 90. letech i nedokončené studium

Některé otázky, které nám posíláte, se opakují. Domluvili jsme se proto s experty České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby vám je podrobně zodpověděli. V této části se dozvíte, jak se počítá do důchodu nedokončené studium nebo jak řešit chybějící odpracované roky.

Zdroj: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení

Počítá se pro důchod nedokončené studium (SS, VŠ, učební obor) jako náhradní doba? A jak ho případně doložit?

Ano, obecně platí, že náhradní dobou pojištění je příprava na budoucí povolání studiem na SŠ, VOŠ nebo VŠ, které proběhlo do 31. 12. 2009. Jediným limitem je, že je možno hodnotit nejvýše prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Nerozlišuje se také, zda studium bylo ukončeno řádně, nebo bylo nedokončené.

Co se týká prokázání nedokončeného studia, je třeba doložit doklady prokazující délku jeho trvání, zejména potvrzení školy o době studia, vysvědčení z jednotlivých ročníků, výkaz o studiu (index) a podobně.

V 90. letech jsem několik let podnikal, ale nemám o tom ve výpisu důchodového pojištění žádnou informaci. Jak to mám doložit, abych neměl mezery?

Občan, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, byl povinen tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ. Dále byl povinen předkládat každoročně přehled o příjmech a výdajích a zpravidla dle dosažených příjmů po odpočtu výdajů platit pojistné. Pokud tak neučinil, může svou povinnost splnit dodatečně, včetně předložení přehledu a případného doplacení pojistného.

V případě, že osoba samostatně výdělečně činná své povinnosti uvedené v předchozím odstavci řádně plnila, z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti byla účastna důchodového pojištění a řádně uhradila pojistné, a přesto tuto dobu nemá uvedenu na informativním osobním listu důchodového pojištění, je třeba se obrátit na místně příslušnou OSSZ, která vede její evidenci, a požádat o vysvětlení, event. opravu/doplnění údajů o této době pojištění v evidenci ČSSZ.

Nemám 35 odpracovaných let a nesplňuji žádnou další podmínku, kterou jsem dohledal, abych dostal starobní důchod. Co se mnou bude?

Pro vznik nároku na starobní důchod postačuje též získání 30 let takzvané čisté doby pojištění. Do této doby se zahrnuje pouze doba zaměstnání, jiné pojištěné výdělečné činnosti či doba dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a nezahrnují se do ní takzvané náhradní doby pojištění, jako je např. péče o dítě, o osobu závislou, evidence na úřadu práce atd.

Popřípadě postačuje získání alespoň 15 let tzv. čisté doby pojištění, avšak nárok na důchod pak vznikne nejdříve dosažením věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození. V neposlední řadě může nárok na starobní důchod vzniknout též za podmínky, že pojištěnec dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku (získal potřebnou dobu pojištění) na invalidní důchod.

Více k tématu