Konec v práci, volba data a důležité formality: Ředitel ČSSZ vysvětlil, jak se správně žádá o důchod

Mnoho lidí s očekáváním vyhlíží okamžik, kdy budou moci požádat o starobní důchod. Kdy se ale žádost podává, jak se řeší formality v práci a kdy vůbec důchod začne chodit? I na tyto nejčastější otázky odpovídá v rozhovoru František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. Radí také, jak postupovat, když vám výpočet důchodu nepřipadá v pořádku.

Foto: ČSSZ
Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Pane řediteli, kdy je možné požádat o starobní důchod?

Samotnou žádost o starobní důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před datem, od něhož je důchod požadován, jinak by řízení o dávce bylo přerušeno nebo zastaveno. Později je to možné kdykoliv.

Je možné požádat o starobní důchod zpětně, tedy například 1. 12. žádat o přiznání
k 1. 9.? Případně jak dlouho zpětně lze žádat?

O řádný starobní důchod lze požádat zpětně bez jakýchkoliv limitů. Předčasný starobní důchod však lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti, nikdy ne zpětně.

Pokud již lidé dosáhli důchodového věku, ale ještě o důchod nepožádali, co se děje s penězi, na které mají nárok? Budou při pozdější žádosti o důchod zpětně vyplaceny, nebo „propadnou“?

Vyplatit důchod lze zpětně maximálně za pět let.

Hrozí situace, že lidé skončí v práci, odejdou do důchodu, a ještě několik měsíců nebudou žádný důchod pobírat, protože řízení o přiznání stále běží? Je případně potom důchod doplacen zpětně?

Samotné vyřízení žádosti o starobní důchod trvá průměrně dva měsíce, zákonná lhůta je 90 dnů. Přiznaný starobní důchod je vyplacen od data jeho přiznání. I v případě zpětného přiznání je vždy doplacen, maximálně však pět let zpětně. V individuálních případech je možné požádat o vyplacení jednorázové zálohy pro případ, aby občan po dobu řízení nezůstal bez finančních prostředků.

Tiskopis pro urychlení

Pokud lidé skončí v práci a plánují přímo nastoupit do důchodu, jaký je nejlepší postup? Co je nutné se zaměstnavatelem administrativně vyřešit a ohlídat?

K této otázce považuji za vhodné připomenout, že přiznáním řádného starobního důchodu není třeba ukončovat výdělečnou činnost, je možné ji vykonávat dále bez omezení. Navíc za dobu, kdy je výdělečná činnost konána v rozsahu zakládajícím účast na pojištění, náleží zvýšení důchodu za další práci. Výše zvýšení je odvislá od toho, zda byl současně pobírán starobní důchod a od délky takto získané doby pojištění.

Ve vztahu k zaměstnavateli není třeba činit žádné kroky. Pro urychlení řízení ve věci žádosti
o starobní důchod by bylo ideální požádat zaměstnavatele o vystavení vyplněného tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance, tak aby tento tiskopis měl občan k dispozici již v době sepsání žádosti o starobní důchod. Jedná se ale jen o doporučení, nikoliv povinnost pro budoucího žadatele. Je však vhodné úmysl odchodu do starobního důchodu zaměstnavateli oznámit, není to ovšem povinností.

A stejná otázka pro OSVČ a podnikatele, kteří míří do důchodu. Co je potřeba administrativně vyřešit?

Odpověď je shodná s předchozí, vyjma komunikace se zaměstnavatelem.

Jak se u podnikatelů řeší příjmy za poslední rok práce, pokud žádají ještě v době, kdy není podané daňové přiznání a přehled pro ČSSZ?

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), kde byla žádost o starobní důchod sepsána, si toto hlídá sama a po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za poslední rok výdělečné činnosti sama pošle ČSSZ informaci o výši vyměřovacího základu za poslední rok výdělečné činnosti, na základě kterého ČSSZ výši starobního důchodu přepočítá.

Počítají se do důchodového pojištění a jsou zahrnuty do výpočtu i odpracované dny, které jsou mezi datem podání žádosti o důchod, a dnem jeho přiznání?

Pro výpočet důchodu jsou použity veškeré prokázané doby pojištění, a to až do dne předcházejícího dni přiznání důchodu.

Rozhodnutí a námitky

Kdy a v jaké formě se lidé dozví, jak vysoký důchod dostanou?

O přiznání důchodu ČSSZ zašle písemné rozhodnutí. V něm bude uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Přílohou rozhodnutí je osobní list důchodového pojištění
s přehledem dob pojištění a výdělků, které byly pro důchod započítány. Pokud občan nesplní podmínky nároku na důchod, bude mu zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o důchod.

Co když s výší důchodu nesouhlasím nebo si myslím, že je ve výpočtu chyba?

Pokud občan nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení. Lze je podat přímo na ČSSZ nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ, která je ČSSZ postoupí.

Námitky lze poslat i e-mailovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí občan, tedy účastník řízení, napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. ČSSZ přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž ho může potvrdit, zrušit (nemělo-li být vůbec vydáno) nebo změnit (a to jak ve prospěch, tak i v neprospěch).

Na námitkovém řízení se nepodílejí úřední osoby, které se účastnily předcházejícího řízení. Námitky jsou řádným opravným prostředkem ve správním řízení a jejich absolvování, ať již úspěšné, či neúspěšné, je nezbytné k tomu, aby mohl občan později uplatnit správní žalobu
u soudu.

Co je důležité si uvědomit, pokud lidé zvažují předčasný starobní důchod?

Je nutné si uvědomit, že přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou chce občan jít do důchodu dříve, výši důchodu sníží – dojde k takzvanému krácení. Tato srážka za odchod do předčasného starobního důchodu je trvalá.

Mohou úředníci pomoci se správným načasováním předčasného starobního důchodu, aby to bylo co nejvýhodnější?

Běžně, bez objednání termínu, jsou pracovníky klientských pracovišť poskytovány obecné konzultace či poradenství k budoucím důchodovým nárokům. Pracovníci klientských pracovišť provádějí také složitější, specifické konzultace, včetně vyhotovení informativního výpočtu důchodu, nebo různých variant přiznání důchodu a jeho výpočtu.

Informativní výpočet starobního důchodu je odborný a časově náročný úkol, který zahrnuje předchozí odbornou přípravu a kontrolu podkladů, provedení vlastního výpočtu a nezbytného vysvětlujícího komentáře. Aby byl zájemcům poskytován v odpovídající kvalitě, je nutný určitý čas na přípravu, proto není možné provádět informativní výpočet starobního důchodu na počkání.

Tato služba je poskytována výhradně pro předem objednané klienty. Na vyhotovení informativního výpočtu důchodu nemá klient právní nárok, neboť provádění této činnosti není ukotvené v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jde tedy o službu prováděnou nad rámec zákona. S ohledem na personální a časové kapacity klientských pracovišť doporučujeme zájemcům o informativní výpočet využití důchodové kalkulačky na ePortálu ČSSZ či webových stránkách ČSSZ.

Pokud se někoho týkají speciální podmínky kvůli práci v hlubinných nebo uranových dolech, je nutné nějak speciálně postupovat? Je možné si někde ověřit, zda splňují podmínky nároku na úlevy? Je nutné něco specificky dokládat?

Občané, kterých se týkají speciální podmínky z důvodu práce v hlubinných či uranových dolech, znají své nároky na důchod povětšinou již od svého zaměstnavatele či bývalého zaměstnavatele. S veškerými dotazy k této specifické problematice doporučujeme občanům, kterých se to týká, obrátit se na OSSZ v místě bydliště, kde jim pracovníci klientských pracovišť podají individuální odpovědi k takzvaným hornickým důchodům.

Foto: Česká správa sociálního zabezpečení

Více k tématu