Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu s obchodním názvem České důchody, který provozuje společnost Dvojtečka s.r.o., IČO: 09594396, DIČ: CZ09594396, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 338161 vedeném u Městského soudu v Praze. Obchod je umístěn na webové adrese www.ceskeduchody.cz/obchod.

Kontakt: [email protected], +420 732 959 689

Korespondenční adresa: Makedonská 626/6, 190 00 Praha 9

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající je Dvojtečka s.r.o. (identifikační údaje výše)

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ceskeduchody.cz/obchod (dále je „internetový obchod“).

Všechny informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, které kupující nalezne zde.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Prodávající komunikuje primárně na dálku. Proto i pro smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se spolu dohodli prodávající a kupující bez současné fyzické přítomnosti, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní e-shopu“) www.ceskeduchody.cz/obchod.

2. Informace o zboží a cenách

Cena Celkem za zboží je finanční částka, kterou bude kupující hradit za zboží.

Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

Cena Celkem k úhradě je součet Ceny a Ceny za dopravu včetně DPH.

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

Objednávka je neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření smlouvy o koupi zboží s prodávajícím.

Zboží je vše, co může kupující nakoupit na e-shopu.

Při nákupu zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které kupující poskytl při objednání zboží, bude prodávající považovat za správné a pravdivé.

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku vybraného zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, vložením nakupovaného zboží do košíku tlačítkem „Přidat do košíku“. Kupující si zvolí počet kusů zboží, způsob platby ceny za zboží, způsob doručení a na základě zvolených možností se v košíku automaticky uvedou informace o ceně Celkem za zboží, Ceně za dopravu a konečná cena Celkem k úhradě, která je včetně DPH. Kupující v košíku vyplní své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abych prodávající mohl doručit zboží, zejména jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby návrhu objednávky může kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ objednávku kupující vytvoří. Před stiskem tlačítka prodávající předpokládá seznámení kupujícího se s těmito podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, stiskem tlačítka a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že s nimi souhlasí. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal, případně rovnou potvrzení o přijetí platby a shrnutí objednávky v jednom e-mailu při okamžité platbě kartou. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není zboží prodávajícím odesláno. Kupující může zrušit objednávku zasláním požadavku na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

4. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2872096002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
 2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Pays,
 3. platební kartou prostřednictvím platební brány Pays.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

Platba prostřednictvím platební brány je poskytována společností pays.cz s.r.o., se sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno, a to za podmínek uvedených ve obchodních podmínkách společnosti.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Po obdržení platby a odeslání zboží zašle prodávající kupujícímu oznámení v e-mailu, které bude obsahovat odkaz na stažení faktury za zboží v elektronické podobě. Fakturu v papírové podobě prodávající nezasílá.

Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím České pošty. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Zboží bude kupujícímu doručeno dopravní společností Česká pošta. Doba doručení zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Zboží, které je skladem, bude kupujícímu doručeno nejpozději do 30 dnů od přijetí platby.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle odstavec výše těchto podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího kupujícímu zboží doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím. Pokud se prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy toto odstoupení prodávající doručí kupujícímu. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude prodávající kupujícího vždy informovat v případě:

 1. mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž prodávající kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat,
 2. prodlení s dodáním zboží od dodavatele, přičemž prodávající kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

V případě, že nebude prodávající schopen kupujícímu zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení zboží uvedené v potvrzení objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsou kupující i prodávající oprávněni od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

V případě, že prodávající a kupující uzavřeli smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části zboží.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Od smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem, zejména zasláním e-mailu na adresu [email protected], případně dopisu na korespondenční adresu Dvojtečka s.r.o., Makedonská 626/6, 190 00 Praha 9. Pro odstoupení může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, ke stažení zde. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy:

 1. zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 2. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen zaslat zpět prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu v případech, kdy bude zboží poškozeno v důsledku nakládání kupujícího se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu prodávající v takovém případě vyúčtuje poté, co bude zboží vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že prodávající ještě kupujícímu nevrátil celkovou cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

6. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající zaručuje kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které byly prezentovány v rámci internetového obchodu, a má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vady nelze v případě knih, publikací, brožur, elektronických dokumentů a dalších informačních materiálů považovat již neaktuální informace v nich uvedené, pokud byly tyto produkty vytvořeny před tím, než došlo ke změnám. Rovněž za vady nelze považovat případné informační nepřesnosti nebo odchylky od skutečného stavu, které se v produktech nacházejí. Všechny informace jsou vždy pouze informačního charakteru a nekladou si za cíl být zcela úplné a přesné.

Každý kupující využívá informace v produktech podle svého vlastního uvážení a také na svou vlastní odpovědnost. Internetový obchod nenese žádnou odpovědnost za váš psychický stav a osobní rozhodnutí. Žádná z informací v produktech nesmí být vykládána jako poskytnutí konzultace nahrazující odbornou konzultaci pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 1. výměnu za nové zboží,
 2. opravu zboží,
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 1. pokud má zboží podstatnou vadu,
 2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 3. při větším počtu vad zboží,
 4. pokud prodávající neodstraní vadu včas nebo odmítne vadu odstranit.

V případě, že bude mít zboží vadu, může kupující vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění zasláním e-mailu na adresu [email protected], případně dopisu na korespondenční adresu Dvojtečka s.r.o., Makedonská 626/6, 190 00 Praha 9. Pro informování prodávajícího o reklamaci může kupující využít také vzorový formulář, ke stažení zde.

Pro uplatnění práva z vadného plnění je třeba, aby si kupující zvolil, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Do 7 dnů od obdržení reklamace je prodávající povinen kupujícímu zaslat do e-mailu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy. Prodávající informuje e-mailem kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě, že je kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

 1. zboží, které je prodávané za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
 3. použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo, když ho kupující převzal,
 4. kdy to vyplývá z povahy zboží.

7. Doručování korespondence

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu [email protected]. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce, nebo přes kterou kupující prodávajícího kontaktoval.

8. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, tabulek, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout ZDE. Formulář pro reklamaci si můžete stáhnout ZDE.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 12. 2023.

Důchodový newsletter

Každý měsíc novinky a rady k důchodům,
ať vám nic důležitého neunikne!