Podmínky služby: Kontrolní výpočet starobního důchodu

  1. Cílem Kontrolního výpočtu starobního důchodu (dále jen „služba“) je poskytnout výpočet a informace, podle kterých se budete moci lépe rozhodnout, kdy je výhodné požádat o starobní důchod. Výstupem služby je analytický dokument, který obsahuje scénáře odchodu do důchodu včetně orientačních výší důchodu a užitečné rady k podání žádosti o důchod.
  2. Dodavatelem služby je společnost Dvojtečka s.r.o., IČ: 09594396, Korunní 2569/108, Praha 10 (dále jen „dodavatel“). Zákazníkem je osoba, která si službu objedná pro své potřeby nebo potřeby třetí osoby (dále jen „zákazník“).
  3. Službu je možné objednat prostřednictvím e-mailu zasláním objednávky na adresu [email protected]. Přijetí objednávky musí být potvrzeno dodavatelem, zpravidla se tak stane do 5 dnů. Přijetím objednávky dochází k uzavření smlouvy o dodání služby prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, není tedy nutné se osobně potkávat nebo fyzicky smlouvu podepisovat. Od smlouvy je možné odstoupit do 14 dnů, s výjimkou, kdy je služba dodána ještě před uplynutím této lhůty.
  4. Pro realizaci služby je nutné dodat základní osobní údaje analyzované osoby (jméno a příjmení, kontaktní údaje, datum narození a počet dětí) a Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), který poskytuje bezplatně Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Bez nich není možné službu realizovat. Dodavatel může objednávku služby bez náhrady zrušit v případě nedodání kompletních podkladů zákazníkem, v případě, že již byla služba uhrazena, vrátí dodavatel zaplacenou finanční částku zákazníkovi.
  5. Dodání služby je realizováno formou analytické zprávy, kterou je možné poskytnout v elektronické verzi (formát PDF) zasláním na e-mail zákazníka, v papírové verzi zasláním na zákazníkem určenou adresu, nebo v obou verzích zároveň.
  6. Doba dodání je stanovena na 30 dnů od dodání kompletních podkladů potřebných k realizaci služby, pokud se dodavatel nedohodne se zákazníkem jinak. V případě vysoké náročnosti případu je možné tuto dobu prodloužit o 14 dnů, v takovém případě dodavatel o prodloužení doby dodání informuje zákazníka předem.
  7. Cena služby se řídí aktuální informací o ceně, kterou lze nalézt na produktové stránce služby. Platí vždy aktuální cena v okamžiku provedení objednávky. Úhrada probíhá po dodání služby, kdy je zákazníkovi zaslána faktura vydaná dodavatelem, splatnost je stanovena na 14 dnů. Cena je včetně DPH a je konečná, zahrnuje i náklady na dodání analytické zprávy v papírové podobě, ale nezahrnuje náklady zákazníka na telefonickou či elektronickou komunikaci s dodavatelem, které si zákazník hradí sám.
  8. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za psychický stav a osobní rozhodnutí zákazníka spojené s realizací a výsledky služby. Žádná z informací v rámci služby nesmí být vykládána jako poskytnutí konzultace nahrazující odbornou konzultaci pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), jde pouze o informativní službu.

Podmínky platí od 18. 7. 2023

Více k tématu